គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
លទ្ធផលសរុបការគាំទ្រចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី ២៦ កក្កដា គឺ៖ ៨០១,០១៩ គាំទ្រ